کیک تصویری و مناسبتی

 • A-4-3-233

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  این کیک خامه ای و فاقد فوندانت بوده و هر کیلو از آن برای 8 نفر مناسب است.

  هزینه چاپ عکس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد:

  • صفحه A5 = دوازده هزار تومان (12000)
  • صفحه A4 = شانزده هزار تومان (16000)
  • صفحه A3 = بیست و شش هزار تومان (26000)
 • A-3-3-233

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  این کیک خامه ای و فاقد فوندانت بوده و هر کیلو از آن برای 8 نفر مناسب است.

  هزینه چاپ عکس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد:

  • صفحه A5 = دوازده هزار تومان (12000)
  • صفحه A4 = شانزده هزار تومان (16000)
  • صفحه A3 = بیست و شش هزار تومان (26000)
 • A-2-3-233

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  این کیک خامه ای و فاقد فوندانت بوده و هر کیلو از آن برای 8 نفر مناسب است.

  هزینه چاپ عکس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد:

  • صفحه A5 = دوازده هزار تومان (12000)
  • صفحه A4 = شانزده هزار تومان (16000)
  • صفحه A3 = بیست و شش هزار تومان (26000)
 • A-1-3-233

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  این کیک خامه ای و فاقد فوندانت بوده و هر کیلو از آن برای 8 نفر مناسب است.

  هزینه چاپ عکس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد:

  • صفحه A5 = دوازده هزار تومان (12000)
  • صفحه A4 = شانزده هزار تومان (16000)
  • صفحه A3 = بیست و شش هزار تومان (26000)